تغییر ایمیل پیشفرض در وردپرس

با سلام!وردپرس ، سیستم انعطاف پذیری است . اما به طور پیشفرض ، به شما اجازه تغییر ایمیل اصلی وردپرس که wordpress@dastchinweb.com به طور مثال است ، داده نمیشود. امروز قصد دارم نحوه تغییر این ایمیل را توضیح دهم.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<?php add_filter('wp_mail_from', 'new_mail_from'); add_filter('wp_mail_from_name', 'new_mail_from_name');function new_mail_from($old) {  return 'admin@yourdomain.com'; } function new_mail_from_name($old) {  return 'Your Blog Name'; } ?>کد بالا را درون فایل function خود کپی کنید و تغییرات زیر را اعمال کنید : ۱- تغییر admin@yourdomain.com به ایمیل مورد...

تغییر ایمیل پیشفرض در وردپرس

وردپرس ، سیستم انعطاف پذیری است . اما به طور پیشفرض ، به شما اجازه تغییر ایمیل اصلی وردپرس که wordpress@dastchinweb.com به طور مثال است ، داده نمیشود. امروز قصد دارم نحوه تغییر این ایمیل را توضیح دهم.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<?php add_filter('wp_mail_from', 'new_mail_from'); add_filter('wp_mail_from_name', 'new_mail_from_name');function new_mail_from($old) {  return 'admin@yourdomain.com'; } function new_mail_from_name($old) {  return 'Your Blog Name'; } ?>کد بالا را درون فایل function خود کپی کنید و تغییرات زیر را اعمال کنید : ۱- تغییر admin@yourdomain.com به ایمیل مورد نظر ۲-...