غیر فعال کردن “ذخیره خودکار” نوشته ها

سلام؛اگر از کاربران وردپرس باشید که ۱۰۰% هستید با امکان ذخیره خودکار وردپرس آشنا هستید این قابلیتیست که کاربر را از ذخیره راحت میکند اما بعضی وقت ها دردسر ساز میشود و برخی کاربران در جهت رفع این ذخیره سازی بر میخیزندبرای این کار کافیست امروز با ما باشید …کافیت کد زیر را به کد های functions.php قالب خود بیفزایید :1 2 3 4 5 6<?php function disableAutoSave(){ wp_deregister_script('autosave'); } add_action( 'wp_print_scripts', 'disableAutoSave' ); ?>موفق و پیروز و وردپرسی باشید.منبعع:...